O nama

Preduzeće DTD VDP „Severna Bačka“ iz Subotice ima dugu istoriju, tokom koje je prošlo kroz više organizacionih i statusnih promena.

Odlukom Skupštine opštine Subotica i Skupštine opštine Kanjiža, u Registar preduzeća je 29.07.1964. godine upisano Preduzeće za izgradnju Hidromelioracionog sistema u izgradnji sa sedištem u Subotici.

Odlukom Radničkog saveta Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav Vodoprivredno preduzeće „Novi Sad“, 28.02.1969. godine je osnovana Samostalna radna jedinica (radna jedinica izvan pogona) sa sedištem u Subotici. Radna jedinica je kasnije rešenjem broj Fi. 508/72 od 28.09.1972. godine registrovana kao PREDUZEĆE DUNAV-TISA-DUNAV NOVI SAD, OPŠTE VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE DTD NOVI SAD, VODOPRIVREDNA ORGANIZACIJA „SEVERNA BAČKA“ SUBOTICA. Godinu 1972. smatramo godinom osnivanja našeg preduzeća.

Narednih godina preduzeće prolazi kroz nekoliko statusnih promena (OOUR, radna organizacija u okviru sistema DTD), a 1989. godine preduzeće je registrovano kao Vodorpivredno preduzeće „Severna Bačka“ sa p.o. Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD. 34763/2005 od 27.07.2005. godine naše preduzeće dobija svoj današnji status i naziv:

Dunav-Tisa-Dunav
Vodoprivredno društveno preduzeće „Severna Bačka“
Subotica

Oblik organizovanja i povezanost sa drugim pravnim licima

DTD VDP „Severna Bačka“ iz Subotice posluje kao jedinstven pravno-ekonomski subjekt, bez zavisnih preduzeća. Strukturu osnovnog kapitala preduzeća čini društveni kapital 100%, a ova struktura je upisana u Rešenje Agencije za privredne registre.

Organi upravljanja

Organi upravljanja preduzećem su:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Direktor
  • Nadzorni odbor

Skupština je najviši organ preduzeća i ima 9 članova koji su predstavnici zaposlenih. Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

Skupština donosi Statut Preduzeća, utvrđuje poslovnu politiku, usvaja godišnji obračun i izveštaj o poslovanju, odlučuje o raspodeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka, odlučuje o povećanju i smanjenju društvenog kapitala, odlučuje o statusnim promenama, promeni oblika i prestanku preduzeća, bira i opoziva članove Upravnog odbora i predsednika i članove Nadzornog odbora i odlučuje o drugim pitanjima. Skupština se saziva po potrebi pismenim pozivom, a odlučuje javnim glasanjem.

Upravni odbor je organ upravljanja koji se sastoji od pet članova koji se biraju iz reda zaposlenih, koje na period od četiri godine bira Skupština. Upravni odbor vrši: pripremu predloga za Skupštinu i izvršavanje njenih odluka, donosi opšte akte, stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun, predlaže raspodelu dobiti, postavlja i razrešava direktora, donosi investicione odluke itd.

Direktor je poslovodni organ preduzeća, koga na period od četiri godine bira Upravni odbor. Direktor organizuje i vodi poslovanje, zastupa Preduzeće, stara se i odgovara za zakonitost rada, obavlja druge poslove utvrđene zakonom itd.

Nadzorni odbor je organ nadzora u Preduzeću, koji je u vršenju svoje funkcije nezavisan. Odbor ima 3 člana koje bira Skupština na period od četiri godine. Nadzorni odbor vrši: nadzor nad zakonitošću rada Direktora, Upravnog odbora i Izvršnog odbora direktora, pregleda periodične i godišnje obračune, utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumentacija vode uredno itd.

Delatnost preduzeća

Pretežna delatnost preduzeća je prema jedinstvenoj klasifikaciji izgradnja hidrotehničkih objekata, šifra delatnosti 4291.

Preduzeće poseduje licencu za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo za poslove građevinarstva ili nadležni organ APV i to (tkz. „velika licenca“):
И071Г3 – radova na hidrotehničkim objektima za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije;
И073Г3 – radova na hidrotehničkim objektima za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15.000 stanovnika ili kapaciteta preko 40 l /s;
И080 Г3 – radova na hidrotehničkim objektima za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha;

kao i licencu za obavljanje poslova u oblasti upravljanja vodama, tkz. „VODNA LICENCA“, izdata od Republičke direkcije za vode, kojom se utvrđuje da je preduzeće DTD-VDP „Severna Bačka“ Subotica osposobljeno za:

  1. sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda,
  2. održavanje regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima,
  3. održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje,
  4. izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima,
  5. staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema,
  6. praćenje stanja vodnih objekata.

Kroz specifičnu osposobljenost, preduzeće obavlja poslove izgradnje i rekonstrukcije objekata komunalne hidrotehnike, uređenja za prečišćavanje otpadnih voda, regionalnih deponija, takođe primena EPDM membrana u građevinarstvu (poseduje sertifikovana lica u stalnom radnom odnosu), HDPE membrane i cevovode (takođe ima u stalnom radnom osnosu sertifikovane varioce), kao i specijalističke poslove u oblasti primene i ugradnje savremenih građevinskih materijala u građevinarstvu (MC Bauchemie i XYPEX).
Takođe je značajno istaći da je DTD VDP „Severna Bačka“ u postupku sertifikacije „Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008“.
Ukupan poslovni prihod je u poslednje tri godine imao trend rasta.
Zbog prirode delatnosti, tehnološki kapacitet preduzeća nije moguće iskazati naturalnim pokazateljima, a u poslednje tri godine raspoloživi kapaciteti su korišćeni sa oko 95%.
Preduzeće nastupa na domaćem tržištu, a u oblasti u kojoj vrši svoju delatnost ima konkurenciju sa oko 20.-ak preduzeća.