Referenc lista izvedenih radova

REDNI
BROJ
OBJEKAT GODINA
IZGRAD.
LOKACIJA INVESTITOR NAPOMENA
1. Kanal Palić-Ludoš 1971 Palić-Hajdukovo SO Subotica- Fond za sanaciju jezera Palić Zemljani radovi i objekti ( mostovi, kaskade, ustave). Kanal L= 4.488 m Iskop V= 87.516 m3 + 5 mostova+1 ustava
2. Odvodnjavanje slivnog područja “Kelebijsko jezero” 1972 - 1976 Kelebija SIZ za odvodnjavanje i navodnjavanje Subotica Odvodni kanali, ustave, propusti, akumulacija i dr. Kanalska mreža L = 8.054 m, iskop V = 103.925 m3 + 21 kom cevastih propusta + 2 ustave
3. Odvodnjavanje slivnog područja “Radanovačka jezera” 1973 - 1975 Subotica SIZ za odvodnjavanje i navodnjavanje Subotica Odvodni kanali, mostovi, propusti, ustave, kaskade, mikroakumulacije i dr Kanalska mreža L = 21.756 m, iskop V= 149.153 m3+ 40 kom cevastih propusta + 1 ustava
4. Odvodnjavanje slivnog područja “Krivaja-Pavlovački kanal” 1973 Đurđin Tavankut SIZ za odvodnjavanje i navodnjavanje Subotica Odvodni kanali, mostovi, propusti, kaskade i dr. Kanal L = 23.860 m, iskop V=293.478 m3 +37 propusta+3 ustave
5. Odušni kanal oko jezera Palić 1980 Subotica Palić SIZ za osnovno uređenje voda Novi Sad L=3450 m, iskop V= 67.900 m3 + 3 propusta i cevovod dužine L= 2253 m DN 1000 mm AC -TC - “B” + crpna stanica “Odušni kanal” Q= 275-350 l/s x 2
6. Brana i akumulacija Tavankut- za snabdevanje vodom 1983 - 1984 Mišićevo Fond za vode Vojvodine Novi Sad Zemljani radovi , izrada temeljnog ispusta i bočnog preliva
Skidanje humusa V=16.927 m3, iskop zemlje V=53.656 m3, ugradnja u telo nasipa V= 44.182 m3
7. Izgradnja nasipa i muljne deponije na objektu UPOV-a Subotica 1987 1988 1989 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Br. Ugovora:
42Ug/242-87 od 17.12.1987.
42Ug/96-88 od 17.06.1988.
I42Ug/15-89 od 27.01.1989.
8. Brana i akumulacija Velebit- za snabdevanje vodom 1988 Velebit
  • IZ za osnovno uređenje voda Vojvodine Novi Sad
  • Fond za vode Novi Sad
  • Fond voda Beograd
  • JVP “Srbijavode” Beograd
Zemljani radovi
Iskop i ugradnja u telo brane V = 68.718 m3
9. Regionalni sistem za snabdevanje Severne Bačke vodom - Podsitem “Tisa-Palić” 1988 - 1994 Severna Bačka
  • IZ za osnovno uređenje voda Vojvodine Novi Sad
  • Fond za vode Novi Sad
  • Fond voda Beograd
  • JVP “Srbijavode” Beograd
- Crpne stanice Adorjan , Velebit i Orom
- Dovodni kanal Adorjan-Velebit L-=8900 m sa 4 propusta i dva dikera
- Kanal Orom-Palić L= 9460 m sa 9 propusta, 2 ustave, 1 preliv sa kaskadom, 1 most
- Dovodni kanal do CS Orom L=2403 m
10. Izgradnja UPOV-a Palić, I etapa I faza 1989 Palić JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Br. Ugovora:
I-42/132-89 od 09.06.1989.
I-42Ug/241-89 od 17.10.1989.
11. Izrada muljnih kaseta na UPOV-u 1992 1993 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Br. Ugovora:
I42Ug/144-92 od 27.07.1992.
I-42Ug/211-92 od 23.12.1992.
I-42Ug/39-93 od 27.04.1993.
I42Ug/43-93 od 13.05.1993.
I42Ug/73-93 od 01.10.1993.
12. Razdelna građevina cevovoda i izlivne građevine na objektu Retenzije atm. voda na UPOV-u Subotica 1994 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Br. Ugovora:
Ug 392-2/40 od 02.08.1994.
13. Muljne kasete na UPOV-u 1994 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Br. Ugovora:
42Ug/46-94 od 09.06.1994. V=12.000 m3 mulja,
Izrada nasipa V = 4500 m3
14. Regionalni sistem za snabdevanje Severne Bačke vodom - Podsitem “Orom-Čik-Krivaja” Ustava na račvi na kanalu Orom-Čik-Krivaja 1994 Severna Bačka Fond voda Beograd
JVP “Dunav” Novi Sad
Zemljani, betonski, armirački i razni radovi na objektima.
15. Regionalni sistem za snabdevanje Severne Bačke vodom - Podsitem “Orom-Čik-Krivaja”
- iskop glavnog kanala od 0+000-3+553
- most na km 0+350
1995 - 1998 Severna Bačka JVP “Srbijavode” Beograd
VPC “Dunav” Novi Sad
UG br. 26/338 od 07.08.1995. +Aneks br. 26/516 od 22.11.1995.+Aneks br. 26/325 od 1996.
Zemljani radovi, propusti, i ostala infrastruktura
- Transport i ugradnja materijala u nasip V= 40.708 m3
- iskop i ugradnja u nasip V= 55.723 m3
-zemljani, betonski, armirački i razni radovi na mostu
16. Ribnjak “Male Pijace” 1995 Male Pijace DD “Kapetanski rit” Ribarstvo p.o. Kanjiža Zemljani radovi na izgradnji pregradnih zemljanih nasipa kaseta
17. Izgradnja 7. deonice kolektora VII u ulici Otvorena (od ul Samoborske do Partizanskih baza) 1995 - 1997 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica AB cevi DN 1500 mm L=500 m
Br. Ugovora 42 Ug/112-95 od 12.10.1995. i Aneks br. I 42Ug/119-97 od 31.12.2007.
18. Somborski ribnjak I faza 1996 Sombor Aleksandar Kovačev, Stapar, Salaš 40 Zemljani radovi na izgradnji pregradnih zemljanih nasipa kaseta
Celine C+D+E : Skidanje humusa V=28.153 m3, Iskop i ugradnja u nasipe V= 108.782 m3, Iskop kanala I, L=1609 m V=8293 m3, Tipski grlenjaci kom 21+ 1 tipska ustava+3 tipskih bunarskih šahtova+ 1 izlovno mesto+1 glavni ispusni objekat
19. Izrada kaseta za odlaganje nanosa 1997 Okretnica u Mužlji, hidročvor Klek, hidročvor Srpski Itebej GP “Crnotravac” Crna Trava RJ Beograd Zemljani radovi –Nasipi za taložne kasete V=14.563 m3
20. Kasete za odlaganje mulja kod Jugokože 1997 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Zemljani radovi Br. Ugovora 805-2 od 08.10.1997. Iskop V= 6804 m3, Izrada nasipa V= 8104 m3
21. Izrada CS retenzije atmosferskih voda UPOV Subotica 1997 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Br. Ugovora:Ug49/49
22. Kasete za odlaganje refulisanog nanosa 1999 Mužja JVP “Srbijavode” Beograd
VPC “Dunav” Novi Sad
Zemljani radovi, iskop V=19.787 m3
23. Jezero Interšped 1999 Kelebija Interšped Subotica Iskop i proširenje jezera
24. Ribnjak “Alov” 2000 Šaponje Alov Šaponje Zemljani radovi na izgradnji pregradnih zemljanih nasipa kaseta
25. Zalivni sistem Zobnatica-faza II 2002 Zobnatica AD Zobnatica B. Topola Zemljani radovi, polaganje cevi NP 315 10 bari L=2 km i NP 265 6 bari L=1 km, izrada šahtova i postolja za centar pivote
26. Kanalizacija u Bajmoku u ulicama Moša Pijade-parna strana i Štrosmajerova-neparna strana 2003 Bajmok JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Iskop, polaganje cevi cevi φ 250 cevi L=2714 m i φ 300 L = 70 sa šahtovima
27. Kolektor u MZ Aleksandrovo u ulici Jovana Pačua i sekundarni vod u istoj ulici 2003 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica AB cevovod φ 600 L= 757 m sa izradom revizionih šahtova
PVC cevi φ 200 L =866 m
28. Regionalni sistem za snabdevanje vodom Severne Bačke - Podsitem “Orom-Čik-Krivaja”
- Iskop magistralnog kanala km 0+000-4+000-dokopavanje
- Drumski most na km 2+712
- Drumski propust 3/3 na km 4+180
2003 - 2004 Gabrić JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG 171-1/18 od 09.10.1993. i Aneks I br 101-2/11 od 22.04.2004
Zemljani radovi V=6767 m3 i zemljani, betonski, armirački i razni radovi na objektima.
29. Regionalni sistem za snabdevanje vodom Severne Bačke - Podsitem “Orom-Čik-Krivaja”
- Drumski most na km 4+595
- Železnički propust na pruzi Senta-Subotica km 3+980
- Iskop magistralnog kanala km 3+940 – 5+500
2005 - 2006 Gabrić JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG 26/126 od 19.09.2005.+ Aneks br. 26/126-1 od 14.09.2005.+ Aneks 2 br.26/168 od 21.11.2005.
Zemljani, betonski, armirački i razni radovi na objektima.
Iskop magistralnog kanala sa formiranjem deponije iz iskopa V= 48.772 m3
22.766.364 din bez PDV
30. Zemljani radovi na drenažnim kanalima za novi UPOV Subotica 2005 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Ug 44/48-2005 od 10.11.2005.
Iskop V= 6000 m3, iskop sa transportom V = 5000 m3
1.467.000 din bez PDV
31. Izrada privremenog zemljanog zagata u retenziji atmosferskih voda UPOV-a Subotica 2005 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica UG 41/21-2005 od 19.07.2005. i Anex br 41/32-2005 od 26.08.2005.
Utovar i transport zemlje V=7158 m3, ugradnja u telo privremenog nasipa V = 7158 m3
3.227.050 din bez PDV
32. Izrada zemljanog zagata novog UPOV-a Subotice 2005 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica PIU-M/04-2005 od 10.10.2005.
Utovar i transport zemljanog materijala I ugradnja u telo nasipa V= 4900 m3
919.960 din bez PDV
33. Zemljani radovi za obezbeđenje pristupa geomeh. radovima za novi UPOV Subotica 2005 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Ug 44/47-2005 od 10.11.2005.
Nasipanje zemlje i izr. pristupnih puteva V= 4100 m3
1.332.500 din bez PDV
34. Priprema terena za gradilište novog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Subotice 2006 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Ug 41/1-2006 od 16.02.2006.
Izgradnja crpne stanice, iskop i transport mulja V = 60.310 m3
16.524.380 din bez PDV
35. Regionalni sistem za snabdevanje vodom Severne Bačke - Podsitem “Orom-Čik-Krivaja
- Iskop magistralnog kanala km 5+500-7+200
- Iskop kanala između Železničkog propusta i sporednog koloseka
- Železnički propust na pruzi Senta-Subotica km 3+980-nastavak radova iz 2005. god.
- Drumski propust na km 5+470
- Devijacija puta na km 5+470
2006 Gabrić JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG 26/110 od 10.07.2006. i Aneks br. 26/170 od 27.11.2006.
Iskop magistralnog kanala km 5+500-7+200 i formiranje deponije V=64.588 m3, zemljani, armirački, betonski i ostali radovi na objektima
19.914.466 din bez PDV
36. Regionalni sistem za snabdevanje vodom Severne Bačke – Podsitem “Orom-Čik-Krivaja
- Iskop magistralnog kanala km 7+200-9+450
- Drumski most na km 7+981
- Drumski most na km 8+884
2007 Gabrić JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG 26/143 od 25.06.2007.
Iskop kanala, škarpiranje,buldozerski transpot i ugradnja u telo nasipa V=51.370 m3
Zemljani, betonski, armirački i razni radovi na objektima.
21.664.878 din bez PDV
37. Kanalizacija u ulici Braće Radića 2007 - 2008 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica Izgradnja: zemljani, montažni i betonski radovi L=865,6 m DN 1500 HDPE, 42 Ug/1-59-2007 od 05.10.2007. 65.407.407,21 din bez PDV
38. Izrada lagune za mulj za potrebe izgradnje sistema prečićavanja otpadnih voda fabrike i poveznog cevovoda 2007 Senta Šećerana Senta 5-398/1 od 31.07.2007.
Izgradnja: zemljani, montažni i ostali radovi.
Iskop i transport zemlje V= 90.173 m3, ugradnja u telo nasipa V= 78.412 m3.
Povezni cevovod: PE HD 100 DN 315 NP 6 bara L = 2812 m. PE HD 100 DN 225 NP 6 bara L = 2747 m.
36.452.581 din bez PDV
39. Radovi na izgradnji betonskog bazena za oksidaciju i denitrifikaciju i dekantera u krugu fabrike " TE-TO " Senta 2007 - 2008 Senta Šećerana Senta Ugovor broj 5-398/3 od 20.11.2007. god
Bazen sa oksidaciju i denitrifikaciju: Betonski radovi MB 30 V=1694 m3, premaz penetratom.
Dekanter: Betonski radovi V=247 m3, premaz penetratom
42.931.997 din bez PDV
40. Izgradnja magistralne vodovodne mreže u ulicama Sutjeska, Proleterskih brigada i Filipa Filipovića u MZ Zorka 2008 - 2009 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica I 42 Ug/117-08 od 02.12.2008.
Cevovod HD PE 100 NP 10 bari : DN 50 L= 1259 m ; DN 110 L= 1242 m i DN 225 = 1360 m
12.514.978 din bez PDV
41. Radovi na izmuljenju retenzija i laguna kod UPOV-a Subotica 2008 - 2009 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica
JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad
sufinansiranje
UG 1/10-2008 od 14.07.2008.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ : 35.825.460,85 din bez pdv
JVP “Vode Vojvodine” : 30.544.649,65 din bez pdv
Izmuljenje V = 123.703,00 m3
Izrada pristupnih nasipa V = 15.351,00 m3
42. Kanalizacija turističkog kompleksa „Banja Palić“ 2008 Palić JP „Direkcija za izgradnju Opštine Subotica“ UG 2-4289/4 od 28.12.2007.god.
Rekonstrukcija CS -1 za otpadne vode, postavljanje kanalizacionih cevi PEHD DN 315 NP 10 bari L = 261 m, PVC DN 400 L = 437 m, PVC DN 160 L= 144 m, PVC DN 250 L= 601 m sa ugrađenim šahtovima.
25.404.547,01 dinara bez PDV
43. Nastavak izgradnje prve faze Regionalnog hidrosistema “Severna Bačka”
- Iskop kanala Adorjan-Velebit na III fazu km 5+125-6+683 i 6+879-6+979
- Iskop spojnog kanala (Orom-Čik sa vodotokom Čik) km 0+000-0+550
- Drumski most na km 0+975
- Zaštitna oprema na CS Orom
2008 - 2009 Velebit Gabrić KOMGAD AD Subotica UG 2/31 od 14.04.2008.
Iskop kanala Adorjan-Velebit sa ugradnjom u nasip V = 100.429 m3
Zemljani radovi na iskopu spojnog kanala i oblaganje betonskom oblogom.
Zemljani, betonski, armirački i razni radovi na objektu mosta
Mašinski radovi na zaštitnoj opremi (vodostanske cevi)
48.628.345 din bez PDV
44. Rekonstrukcija Zmaj Jovine ulice u Sremskim Karlovcima 2008 - 2009 Sremski Karlovci Opština Sremski Karlovci UG 35-33/08 I2 od 26.03.2008. i 35-162/09I2 od 09.11.2009.
a) Vodovodna mreža: PE DN 110 mm NP 10 bari L=299 m
b) Kanalizaciona mreža PVC s-20 DN 400 mm L=215m
c) Atmosferska kanalizacija PEHD DN 1300 mm L=81 m, PEHD DN 1100 mm L= 99 m i PEHD DN 1000mm L= 101 m
d) Izmeštanje vodovodne mreže PEHD DN 110 NP 10 bari L=50 m, PEHD DN 160 NP 10 bari L= 5 m
15.128.963 din bez PDV
45. Nastavak radova na Regionalnom podsistemu Tisa-Palić
Iskop kanala Adorjan-Velebit na III fazu km 6+683-6+879
2009 Velebit JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG I-1717/13-106I/08R od 18.11.2009.
Iskop sa škarpiranjem i ugradnjom u deponiju V=13.950 m3
3.822.070 din bez PDV
46. Nastavak radova na Regionalnom podsistemu Tisa-Palić
Iskop kanala Adorjan-Velebit na III fazu km 4+600-5+125
2009 Velebit JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-1362/16-2P-I/09 od 18.11.2009
Zemljani radovi na iskopu kanala sa formiranjem deponije V=27.860 m3
7.038.274,00 din bez PDV
47. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u naselju Hajdukovo 2009 Hajdukovo MZ Hajdukovo UG 600/2009 od 16.10.2009.
Iskop kanala sa škarpiranjem, transport zemlje, planiranje.
847.428,00 din bez PDV
48. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u naselju Bački Vinogradi 2009 Bački Vinogradi MZ Bački Vinogradi UG 188/09 od 16.10.2009.
Iskop kanala i planiranje deponije
847.370 din bez PDV
49. Pripremni radovi na izgradnji potisnog cevovoda u Barskoj ulici Banjsko-turističke zone na Paliću 2010 Palić DOO Park Palić UG 172/2010 od 30.04.2010.
Zemljani i montažni radovi. Kanalizacione cevi PEHD PE-100 DN 280 L= 146 m za NP 6 bara
2.179.287 din bez PDV
50. Izgradnja kanalizacije južnog dela turističkog kompleksa banje Palić 2010 Palić Projektomontaža ad Beograd UG 12581 od 29.09.2010. ; Anex I br. 2828 od 11.03.2011. god i Anex II br. 5248 od 28.04.2011. god.
1.Izgradnja gravitacionog kolektora PVC s-20 DN 400 L= 111 m , PVC s-20 DN 160 L = 30 m
2. Izgradnja crpne stanice CS 4 Zemljani , betonski , montažni i elektroinstalaterski radovi
3. Sanacija gravitacionog kolektora PVC DN 315 L=100 m
10.776.204 dinara bez PDV
51. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u naselju Tavankut 2010 Tavankut MZ Tavankut UG 620-4/2009 od 11.12.2009.
Izmuljenje kanala, utovar i transport dela mulja, planiranje, čišćenje od rastinja
847.301 din bez PDV
52. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u naselju Đurđin 2010 Đurđin MZ Đurđin UG 51-10 od 04.05.2010.
Izmuljene kanala i planiranje deponije
847.205 din bez PDV
53. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u naselju Šupljak 2010 Šupljak MZ Šupljak UG 147/2010 od 18.05.2010.
Izmuljenje kanala sa utovarom i transportom mulja, planiranje deponije
847.075 din bez PDV
54. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u naselju Palić 2010 Palić MZ Palić UG 117 od 28.04.2010.
Izmuljenje kanala sa utovarom transportom i planiranje deponije
1.693.100 din bez PDV
55. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u naselju Bački Vinogradi 2010 Bački Vinogradi Bački Vinogradi UG 81/10 od 01.04.2010.
Izmuljenje kanala sa utovarom transportom i planiranje deponije
847.420 din bez PDV
56. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u naselju Stari Žednik 2010 Stari Žednik MZ Stari Žednik UG 76/2010 od 24.03.2010.
Izmuljene kanala i planiranje deponije
847.205 din bez PDV
57. Redovno održavanje sistema za odvodnjavanje na vodnom području “Severna Bačka” 2010 - 2011 Vodno područje JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-385/8-10 od 07.04.2010.
31.352.572 din bez PDV
58. Radovi na sanaciji kanalske mreže za odvodnjavanje na posebno ugroženom području „Severna Bačka“. Radovi na kanalu Bega 2011 Palić JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-852/9-12
Izrada cevne drenaže na potezu km 2+225-3+030 i izmuljenje na potezima km 2+025-2+225 i 3+075-3+450
8.728.321 din bez PDV
59. Radovi na sanaciji kanalske mreže za odvodnjavanje na posebno ugroženom području „Severna Bačka“. Radovi na kanalima Ravni u Tavankutu i na kanalima Roža majuri u Bačkim Vinogradima 2011 Tavankut B.Vinogradi JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-1139/10-11
Izmuljenje kanala i planirane deponija izmuljenja, manje popravke propusta.
3.886.378 din bez PDV
60. Izgradnja magistralne vodovodne mreže na Horgoškom putu od Crseke do Brestovačke ul. na Paliću 2011 Palić JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica 42 Ug/1-33-2010 od 02.07.2010.
Cevovod HDPE 280 za 10 bari L=1070 m, HDPE DN 200 10 bari L=8 m, HDPE 110 10 bari L=862 m, HDPE DN 50 10 bari L=151 m
6.297.632 din bez PDV
61. Izgradnja magistralne vodovodne mreže povez SU-Palić na Paliću 2011 Palić JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica 42 Ug/1-32-2010 od 02.07.2010.
HDPE 315 mm 10 bari L= 1925, HDPE DN 110 10 bari L=25 m
9.342.240 din bez PDV
62. Vodovodna mreža na Kanjiškom putu na Paliću 2011 Palić DOO Park Palić UG 405/2011 od 20.04.2011.
PE DN 110 NP 10 bari L=360 m
1.715.016 din bez PDV
63. Kanalizacija južnog dela banjskog kompleksa Palić 2011 Palić DOO Park Palić UG 540/2011, od 15.06.2011.
PVC KC DN 400 L=196 m, DN 250 L= 192 m i DN 200 L= 19 m
6.135.771 din bez PDV
64. Investiciono održavanje Regionalnog sistema za navodnjavanje “Tisa-Palić” 2011 Severna Bačka JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-355/09-11 od 11.04.2011.
6.475.855 din bez PDV
65. Redovno održavanje sistema za odvodnjavanje na vodnom području “Severna Bačka” 2011 - 2012 Vodno područje JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-355/09-11 od 11.04.2011.
29.157.745 din bez PDV
66.          
67. Uređenje atarskih puteva na područjima mesnih zajednica 2011 - 2012 Područje Grada Subotice Iz sredstava APV za mesne zajednice 7.407.458 din bez PDV
68. Uređenje atarskih puteva Subotice 2011 - 2012 Područje Grada Subotice Grad Subotica 4.496.879 din bez PDV
69. Investiciono održavanje Regionalnog sistema za navodnjavanje “Tisa-Palić” 2012 Severna Bačka JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-450/9-12 od 30.04.2012.
4.787.605 din bez PDV
70. Nastavak radova na Regionalnom podsistemu Tisa-Palić
Iskop kanala Adorjan-Velebit na III fazu km 7+125-7+700
2012 Velebit JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-885/19-12 od 23.10.2012.
Iskop sa škarpiranjem i prebacivanjem materijala, buldozerskim transportom i formiranjem deponije V=42.918 m3
10.557.418 din bez PDV
71. Radovi na sanaciji kanalske mreže za odvodnj. na posebno ugroženom području "Severna Bačka" dovodni kanal do CS Orom 2012 Orom JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-1192/9-12
Zemljani, betonski i ostali radovi na izradi propusta i pristupnog puta
2.466.810,50 din bez PDV
72. Redovno održavanje sistema za odvodnjavanje na vodnom području “Severna Bačka” 2012 - 2013 Vodno područje JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-450/9-12 od 30.04.2012.
25.187.058 din bez PDV
73. Radovi na pojačanom održavanju sistema za odvodnjavanje „Krivaja“ i „Kereš“ u cilju obezbeđenja dvonamenske funkcije navodnjavanja. 2012 - 2013 Stari Žednik Velebit JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-553/9-12 od 11.06.2012.
- Izmuljenje Krivaje km 0+480-3+107 V=47.348 m3
-Iskop kanala K1-1 km 0+450-0+730 V=15.610 m3
- Izrada tipskog proputsta sa ustavom na km 0+473 Krivaje
- Izrada tipskog propusta sa ustavom na km 0+730 na kanalu K1-1
- Izmuljenje Kereša km 7+700-9+560 V=23.379 m3
-Izrada tipskog propusta sa ustavom na spojnom kanalu
Zemljani, betonski i ostali radovi na izradi propusta sa ustavom.
29.137.484 din bez PDV
74. Izgradnja kolektorskog sistema fekalne kanalizacije naselja Stari i Novi Žednik na teritoriji grada Subotice-1 faza 2012 - 2013 Stari i Novi Žednik Grad Subotica UG II-404-198/2012 od 30.10.2012. i Anex br. II-404-198/2012-1 od 16.11.2012.
PVC S 20 DN 400 L = 192+6+232+360+110= 900 m;
PE DN 200 (10 bari ) L = 255+600 = 855 m;
PE DN 225 (10 bari ) L = 2100 m
16.500. 888 din bez PDV
75. Investiciono održavanje Regionalnog sistema za navodnjavanje “Tisa-Palić” 2013 Severna Bačka JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad VI-349/9-13 od 04.04.2013.
4.166.226 din bez PDV
76. Uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta 2009 - 2014 Područje Grada Subotice Iz sredstava APV za mesne zajednice 47.056.831 din bez PDV
77. Uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta 2013 - 2014 Područje opštine Kanjiža Iz sredstava APV za mesne zajednice 10.594.784 din bez PDV
78. Kanalizaciona mreža u ulici Novosadski put, povez od vodotornja do obale u Vikend naselju i južni krak u Vikend naselju na Paliću 2013 Palić DOO Park Palić UG 943/2013 od 16.08.2013.
PVC DN 400 SDR 41 (s-20) SN 4 L = 555 m; PVC DN 250 SDR 41 (s-20) SN 4 L = 419,6+122,7 = 542,3 m
9.474.314 din bez PDV
79. Obezbeđenje vodonepropusnosti AB konstrukcija objekata na liniji vode za UPOV Subotica
Partija 1- Prethodni pripremni i završni radovi
2013 - 2014 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica 42Ug/2-38-2013 od 14.10.2013.
Obaranje i održavanje nivoa podzemnih voda
4.450.000,00 din bez PDV
80. Obezbeđenje vodonepropusnosti AB konstrukcija objekata na liniji vode za UPOV Subotica
Partija 2 - Radovi na sanaciji i zaštiti primarnih taložnika PST1 i PST 2 i finalnih taložnika FST4 i FST5 i radovi na sanaciji i zaštiti aeracionih bazena AT1.1 i AT2.1
2013 - 2014 Subotica JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica 42Ug/2-39-2013 od 14.10.2013.
Sanacija i zaštita primarnih i finalnih taložnika proizvodima MC Bauchemie.
Sanacija i zaštita aeracionih bazena sa proizvodima proizvođača XYPEX.
20.946.844,65 din bez PDV
81. Oblaganje deponije u Vršcu HDPE folijom 2013 - 2014 Vršac DP “Drugi oktobar” Vršac Postavljanje geotekstila 300 gr/m2 P= 43.200 m2
Postavljanje HDPE folija d=1 mm P = 43.200 m2
15.998.151,27 din bez PDV
82. Nastavak radova na Regionalnom podsistemu Tisa-Palić
Iskop kanala Adorjan-Velebit na III fazu km 3+200-4+600
2014 Velebit “Wetricom” ad Beograd Podizvođački UG br 493 od 10.03.2014.
Iskop sa škarpiranjem i prebacivanjem materijala, buldozerskim transportom i formiranjem deponije V=29.909 m3
6.701.195 din bez PDV
83. Uklanjanje nanosa i trske iz kanala Vrbas-Bezdan km 10+598-13+725 2014 Kula “Wetricom” ad Beograd Podizvođački UG br 1302 od 16.06.2014.
Iskop i izrada staze V= 14.601 m3
Uklanjanje nanosa i trske V=19.336 m3
84. Izgradnja interne kanalizacije u Zoološkom vrtu na Paliću-etapa 1 2014 Palić DOO „Park Palić“ Palić UG 139/2014 od 25.02.2014.
PVC SDR 34 (S-16) DN 250 L = 476 m, DN 200 L=559 m, DN 160 L=61 m
13.877.884 din bez PDV
85. Nastavak izgradnje kolektorskog sistema fekalne kanalizacije naselja Stari i Novi Žednik 2014 Stari i Novi Žednik Grad Subotica UG II-404-144/2014 od 13.06.2014.
PE D 200 (10 bari) L= 1535 m
PVC DN 400 L=14 m
4.365.644 din bez PDV
86. Izmuljenje i uklanjanje vegetacije na kanalu Jegrička na stacionaži km 54+284 -56+234 2014 Zmajevo - Ravno selo JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad UG VI-776/18-14 od 01.09.2014. i Aneks br VI-776/23-14 13.10.2014.
Skidanje vegetacije P=19.500 m2
Izmuljenje i skidanje vegetaacije V=14.490 m3
2.107.061 din bez PDV